Untitled Document제1장(第一章)
1. 天命之謂性이요 率性之謂道요 修道之謂敎니라.
5페이지 : 道也者는 不可須臾離也니 可離면 非道也라.
是故로 君子는 戒愼乎其所不睹<보이는>하며 恐懼乎其所不聞이니라.
7페이지 : 莫見(현)乎隱이며 莫顯乎微니 故로 君子는 愼其獨也니라.