logo

경전공부

번호
제목
글쓴이
23 01. 육조단경_六 祖 壇 經
[레벨:10]관적
2012-07-25 5512
22 23_大師 開元元年 癸丑歲八月三日_끝
[레벨:10]관적
2012-11-19 5141
21 07_能 於東山 得法
[레벨:10]관적
2012-11-19 4796
20 10_【釋功德淨土第二】
[레벨:10]관적
2012-11-19 4775
19 16_一僧 志道
[레벨:10]관적
2012-11-19 4688
18 11_【定慧一體 第三】
[레벨:10]관적
2012-11-19 4679
17 05. 次日 祖 潛至碓坊 見能
[레벨:10]관적
2012-08-25 4649
16 15_達 蒙啓發 踊躍歡喜 以偈讚 曰
[레벨:10]관적
2012-11-19 4649
15 21_【法門對示 第九】
[레벨:10]관적
2012-11-19 4649
14 14_僧法達 洪州人
[레벨:10]관적
2012-11-19 4639
13 18_【南頓北漸第七】
[레벨:10]관적
2012-11-19 4638
12 20_【唐朝徵詔 第八】
[레벨:10]관적
2012-11-19 4618
11 09_善知識 不悟 卽佛是衆生
[레벨:10]관적
2012-11-19 4615
10 19_一僧 志徹
[레벨:10]관적
2012-11-19 4614
9 08_善知識 何名般若 般若者
[레벨:10]관적
2012-11-19 4608
8 06_能 辭違祖已 發足南行
[레벨:10]관적
2012-11-19 4607
7 17_玄覺禪師 永嘉人
[레벨:10]관적
2012-11-19 4582
6 12_【傳香懺悔第五】
[레벨:10]관적
2012-11-19 4581
5 04. 五祖堂前 有步廊三間
[레벨:10]관적
2012-08-25 4540
4 13_【參請機緣 第 六】
[레벨:10]관적
2012-11-19 4484